Husreglar for leige av IL Ørnar sitt klubbhus

1 For leige av huset send e-post til leige.ornar@gmail.com. Kontaktperson for utlevering av nøklar og husreglar vert oppgjeve.

2 Leiga omfattar i utgangspunktet kjøkken (inklusive kjølerom), spisesal og HC-toalett. Om leigetakar har behov for å nytte andre rom i huset må dette avklarast i forkant.

3 Leigetakar er ansvarleg for at klubbhuset ikkje blir nytta på ein slik måte at omdømmet til IL Ørnar og Klubbhuset vert skada. Det må og takast omsyn til annan idrettsleg aktivitet i området og at naboar ikkje blir uroa unødig.

4 Det er ikkje tillate med røyking i huset eller i nærleik av huset, heller ikkje innanfor idrettsanlegget sitt område.

5 Det er ikkje tillate å nytta alkohol. Ved særskilte høve kan det søkjast til hovudstyret om dette.

6 Leigetakar er ansvarleg for skadar på hus og inventar ved leigetilhøvet. Skader som oppstår skal betalast på leigetakar si rekning.

7 Det anbefalast at leigetakar kontrollerer hus og inventar for synlege skadar før bruk, og rapporterer evt funn til utleigar.

8 Leigetakar pliktar og sette seg inn i fylgjande instruksar: Kjøkkeninstruks Møbleringinstruks Strøm- og fyringsinstruks Branninstruks Alle instruksar er å finne i ein eigen perm

9 Ved avslutning av tilskipinga har leigetakar ansvar for:  Alle personar er ute av huset  Alle vindauger og dører er stengt og låst  Levande ljos er sløkt  Alle elektriske artiklar er slått av  Naudsynt varme er på i fylgje instruks om strøm og fyring

10 Før nøklar vert levert attende og seinast dagen etter leigetiløvet, har leigetaker ansvar for fylgjande:  Kjøkken er rydda og reingjort iht eigen instruks  Bord og stolar er reingjort og plassert i høve møbleringsinstruks  Lokala er rydda og støvsugd  Uteareal er rydda for bos, plassert i eigna kontainar

11 Golvvask og vask av toalett er inkludert i leigeprisen. Det same er bruk av TV-skjerm (65-75’’) og trådlaust internett.

12 Utleigar kan ved bråk og uro eller klage til ei kvar tid inspisere lokala under tilstelninga.